top of page
  • Writer's pictureRhenie Dalger

FOR IMMEDIATE RELEASE:Temporary Protected Status (TPS) Has Been Extended

Contact: Victoria Villamil

Email: vvillamil@fanm.org

Phone: 786-383-7595

December 9, 2020


Excellent News for Thousands of Temporary Protected Status Recipients! Temporary Protected Status (TPS) Has Just Been Extended For TPS Holders Until October 4, 2021


MIAMI, FL — The Department of Homeland Security (DHS) today announced a Federal Register notice extending TPS for beneficiaries under the Temporary Protected Status (TPS) designations for El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua and Sudan through Oct. 4, 2021.


Marleine Bastien, Executive Director of Family Action Network Movement (FANM), stated, “This is wonderful news! Folks have been frantic and restless worrying about the January deadline. Today, TPS Holders and their families can rest easier after months of anguish. While we are relieved, TPS recipients need permanent and not temporary protection! FANM will continue to organize our members and fight for those in the Senate to pass The Dream and Promise Act. We will not stop until we have a path to permanent residency for all TPS holders!”


Florida is home to over 50,000 TPS holders from Haiti (35,000), Honduras (9,000), and El Salvador (6,000). Over 275,000 U.S.born children in the U.S. have parents from Haiti, Honduras, Nicaragua, Nepal, Sudan and El Salvador who have TPS.


We urge the Senate to act promptly to find a permanent solution for all TPS Recipients and their families.


Family Action Network Movement (FANM) formerly known as Fanm Ayisyen Nan Miyami, Inc)/ Haitian Women of Miami is a private not-for-profit organization dedicated to the social, economic, financial and political empowerment of low to moderate-income families.

###


POU DIFIZE IMEDYATMAN

Kontak: Victoria Villamil

Mail / kourye elektronik: vvillamil@fanm.org

Tel.: 786-383-7595


9 desanm 2020

Bon nouvèl pou plizyè milye detantè Estati Pwoteksyon Tanporè (TPS)! DHS anonse ke TPS fenk pwolonje pou moun ki gen TPS Jiska 4 oktòb 2021


MIAMI, FL — Department of Homeland Security (DHS) te anonse jodi a yon avi Rejis Federal (Federal Register, FR) ki pwolonje TPS pou benefisyè ki anba deziyasyon Estati Pwoteksyon Tanporè (TPS) pou peyi El Salvador, Ayiti, Ondiras, Nepal, Nikaragwa ak Soudan jiska 4 oktòb 2021..


Marleine Bastien, Direktris Egzekitif Family Action Network Movement (FANM), deklare, “Sa se yon bèl nouvèl! Moun yo te santi yon pèrèz. Yo te enkye poutèt dat limit la janvye 201 a. Jodi a, detantè TPS yo ak fanmi yo ka repoze pi fasil apre plizyè mwa nan kè sere. Mem si nou soulaje, nou rekonèt ke benefisyè TPS yo bezwen pwotèksyon pèmanan! Protèksyon tanporè pa sifi! FANM ap kontinye òganize manm nou yo. Nap kontinye batay pou moun ki nan Sena a pou yo pase Dream and Promise Act (Lwa sou rèv ak pwomès). Nou pap kanpe jiskaske nou gen yon chemen pou rezidans pèmanan pou tout moun ki gen TPS! ”


Plis pase 50,000 moun ki gen TPS ap viv Florida. Pi fò ladan soti Ayiti (~ 35,000). Anviwon 9,000 soti Ondiras. Anviwon 6,000 soti El Salvador (~ 6,000). Plis pase 275,000 timoun ki fèt Ozetazini gen paran ki soti Ayiti, Ondiras, Nikaragwa, Nepal, Soudan ak El Salvador ki gen TPS.


Nou ankouraje Sena a pou yo aji san pèdi tan pou jwenn yon solisyon pèmanan pou tout detantè TPS yo ak fanmi yo.


Family Action Network Movement (FANM) ke yo te rekonèt kòm Fanm Ayisyen Nan Miyami, Inc) / Haitian Women of Miami se yon òganizasyon prive san bi likratif ki dedye a otonòm sosyal, ekonomik, finansye ak politik fanmi ki gen revni ki ba pou modere.

###Para Publicación Inmediata


Contacto: Victoria Villamil

Phone: 786-383-7595


December 9, 2020


¡Excelentes noticias para miles de beneficiarios del estatus de protección temporal! El estatus de protección temporal (TPS) acaba de ser extendido para los titulares de TPS hasta el 4 de octubre de 2021


MIAMI, FL - El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un aviso del Registro Federal que extiende el TPS para los beneficiarios bajo la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán hasta el 4 de octubre de 2021 .

Marleine Bastien, Directora Ejecutiva de Family Action Network Movement (FANM), declaró: “¡Es una noticia maravillosa! La gente ha estado muy inquieta y preocupada al respecto debido a la fecha límite de enero. Después de meses de angustia, los titulares de TPS y sus familias por fin pueden estar más tranquilos. ¡A pesar de estar aliviados y contentos por esta decisión, los beneficiarios de TPS necesitan protección permanente y no temporal! FANM continuará organizando a nuestros miembros y luchando para que aquellos en el Senado aprueben la Ley de Sueños y Promesas. ¡No nos detendremos hasta lograr la residencia permanente para todos los titulares de TPS! "

Florida cuenta con más de 50,000 titulares de TPS de Haití (35,000), Honduras (9,000) y El Salvador (6,000). Más de 275,000 niños nacidos en los EE. UU. tienen padres de Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal, Sudán y El Salvador que tienen TPS.


Instamos al Senado a que actúe con prontitud para encontrar una solución permanente para todos los beneficiarios de TPS y sus familias.


Family Action Network Movement (FANM) anteriormente conocido como Fanm Ayisyen Nan Miyami, Inc) / Haitian Women of Miami es una organización privada sin fines de lucro dedicada al empoderamiento social, económico, financiero y político de familias de ingresos bajos a moderados.

###
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page